Đọc một cuốn truyện ta thấy
Sau một câu người ta đặt một dấu chấm
Sau một đoạn văn người ta cũng đặt một dấu chấm
Ngồi uống một mình ta tự hỏi
Trong suốt cuộc đời này ta đặt dấu chấm ở những đâu?

Canada, 2020 Feb 17