Bằng lòng đi em...
Nhưng má anh đã mất
Mịt mù xa Nam - Bắc khó đưa dâu.

Bằng lòng đi em...
Nữa mai rồi cách mặt
Chuyên tâm tình muốn nói dễ chi đâu.

Bằng lòng đi em...
Dẫu chỉ nhờ câu hát
Có chiếc xuồng ba lá của riêng nhau.

Bằng lòng đi em...
Mỗi khi buồn muốn khóc
Một mình anh ca điệu lý qua cầu...


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc thành bài hát Tuỳ hứng lý qua cầu.