Một đêm thức dậy dăm lần
Toạ độ xa, toạ độ gần - bom rơi,
Cầm canh, pháo kích liên hồi
Dưới trăng suông, thấy cây đồi sém đen...

Bỗng nghe... róc rách triều lên
“Huầy dô” – Lại tiếng đẩy thuyền ra khơi,
“À ơi” – Lại tiếng ru hời
Râm ran sông nước, cuộc đời... vây quanh.

Nằm trong thao thức bình minh,
Tiếng gà – quen đến giật mình: Quê hương!


1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]