Tập thơ Phía nửa mặt trăng chìm (NXB Văn học, 1995).