Ngâm thơ Những Gương Mặt những Khoảng trời của Bằng Việt  

https://www.youtube.com/watch?v=0p5dQlCZYD8