Đường Trường Sơn, cảnh và người (ký sự thơ 1972 - 1973)