Câu 4" Chỉ trăng với gió cũng rằng chơi ngôn" phải là".... chơi ngông" mới đúng