Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 02/09/2018 14:52 bởi tôn tiền tử
Bảo Xiêm 保暹 không rõ năm sinh và mất, là thiền sư người Kim Hoa (nay thuộc Chiết Giang) đời Bắc Tống, cùng với nhóm Huệ Sùng, Văn Triệu, Hy Trú gọi chung là chín nhà thơ sư.