Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 02/09/2018 14:52 bởi tôn tiền tử
Bảo Xiêm 保暹 không rõ năm sinh và mất, là thiền sư người Kim Hoa (nay thuộc Chiết Giang) đời Bắc Tống, cùng với nhóm Huệ Sùng, Văn Triệu, Hy Trú gọi chung là chín nhà thơ sư.