Trúc sam xen rợp bóng
Dạo bước khoan thai lòng
Mưa tạnh xong thêm mát
Sư về vẫn lặng không
Sâu bò vết cửa lỗ
Rêu nối xanh chân tường
Mải nghĩ tìm nơi ẩn
Đỉnh non xuống mấy tầng.

tửu tận tình do tại