Mặt trời gửi nắng xuống sân
Hong khô cơm nếp trắng ngần ủ tương
Góc sân thấp thoáng nón chuông
Mẹ đang ủ nhớ phơi thương một đời.

Vại tương in một mảnh trời
Có mồ hôi mặn mẹ ngồi giữa trưa
Hơi men mốc cả nong thưa
Toả hương thơm ngọn gió đưa mẹ à.

Vại tương đã chuyển mầu ngà
Cho rau muống những đượm đà vị quê
Cha về đầy giỏ cá trê
Kho tương mẹ nấu khói mê chiều vàng.

Khói cong như dáng của làng
Mùi tương mẹ ủ chang chang nắng chiều
Đi xa con vẫn nhớ nhiều
Bát tương ăm ắp những điều thảo thơm.