Trăng thu vằng vặc giữa trời,
Hận buồn chồng chất trên đời khó phai.
Bãi gò lính thú cõi ngoài,
Trước sân ly biệt nhớ hoài ở đâu.
Phi tần thất sũng đêm sầu,
Tướng già bại trận lên lầu nghỉ ngơi.
Trăng soi gan héo ruột bời,
Ngân thiềm thỏ ngọc các ngươi biết gì?