Ả con chống thuyền con
Hoa sen trộm đi bẻ
Lối đi dấu chẳng thấy
Bèo nổi hai bên rẽ


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017