Chim hồng gió bạt ải quan,
Nửa sà bãi cát nửa tràn vào mây.
Chiêu Quân thử hỏi trăng đầy,
Nghe gì Tô Vũ xứ mây tuyết ngàn?