Thềm gió mát trải chiếu,
Dưới thông trăng đòi rượu.
Thanh nhàn còn gì hơn,
Huống hồ bạn lại chơi.