Ứớt khăn lệ mộng không thành,
Đêm khuya cung điện ca thanh vọng về.
Hồng nhan chưa nhạt vua chê,
Lò hương ngồi dựa chờ về sáng thôi.