Đời người bốn chục vẫn còn trai
Ta lắm lo âu tóc bạc rồi
Cò trắng bên sông nào có chuyện
U buồn, đầu cũng bạc màu vôi?