Đất ẩm trời thanh cây cỏ tốt,
Đầu xuân đền Thái tới thăm chơi.
Nền xưa dạy học nay còn thấy,
Nhà cũ ông bà trước mắt coi.
Sự nghiệp cứu dân bia còn chữ,
Anh hùng giữ nước tiếng trên đời.
Văn công võ lược thiên triều kính,
Khói lạnh tượng xiêu nắng xế soi.

tửu tận tình do tại