Tằng tằng vừa mảng tiếng thôi chung,
Thoắt thoắt rằng đà tới Vạn Công.
Bãi Sở ngàn Tương chăng cấm đoán,
Vòng câu tay lưới dễ phao tung.
Đón trăng cầu nọ rèm dầu hí,
Thuận gió buồm kia cánh hãy dùng.
Thấy cảnh ngâm chơi thơ vịnh cảnh,
Câu thiêng mắc bởi thế bung tung.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986