Giữa trời chia một cảnh tự nhiên,
Một điềm trần ai chẳng bá men.
Làng hạnh y y mây lẫn khói,
Duềnh ngân rệt rệt nước đường quyên.
Thừa phong bé bé gian điếm.
...
Khắp mặt ngư ông mà thử hỏi,
Thú này bao nữa thú Đào Nguyên.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986