Thế giới ba ngàn mở phạn cung,
Xui người nhân hứng thuở thung dung.
Gió thiền giúp quạt xen rung lá,
Trăng bụt thay đèn quế nở bông.
Réo rắt mừng chào con Phật điểu,
Thuôn chân ngại tiếp đứa tăng đồng.
Tầng tầng sớm dậy chân dời bước,
Lòng hãy đeo đai bạn trúc thông.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986