Cuộn cuộn duềnh la một dải dài,
Khen ai khéo đặt hiệu Kênh Hai.
đầy vơi đòi thuở ưa chiều nước,
Xuôi ngược đôi bờ đẹp thích ai.
Dan díu liễu hoa cầu mượn nhịp,
Thanh thơi phong nguyệt cửa quên cài.
Vật vờ loài mọn nào thông kể,
Trong sạch là lòng vốn chẳng sai.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986