Chịu mệnh đòi phen việc phụng sai,
Tới đây cảnh cũ hay an bài.
Cờ trương bến liễu lễ cơ xét,
Buồn thuận thuyền lan khách vãng lai.
Chim vẹt thung thăng mừng trước mắt,
Cánh gà inh ỏi dắng bên tai.
Giang hồ thú ấy dầu thong thả,
Mặc kẻ buông câu kẻ vãi chài.


Bài thơ làm trong thời kỳ phụng mệnh đi công cán Sơn Nam Hạ.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986