Càng ngẫm càng nhìn hãy chửa no,
Cảnh nào hơn nữa cảnh Bồng Châu.
Hoa mừng xuân tới hoa phô gấm,
Mai đượm sương nhuần lá điểm châu.
Vơ giỏ chiều ai nàng Chức Nữ,
Trưa cày vì chúa đứa nông phu.
Ước đâu mượn được tài tay thợ,
Một bức đan thanh ướm vẽ đồ.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986