Giang sơn thành thị đã từng tới
Cũng hữu tình thay bến Hới.
Con gái mua dâu giỏ đã đầy,
Đứa đò chèo khách thuyền còn đợi.
Chiếu hoa phong dặm liẽu phan phan,
Buồn lá tếch duềnh la phới phới.
Đón thấy bè Trương thử hỏi xem,
Cõi thần tiên ấy thanh chăng hỡi.


Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986