Có người bỏ hết thương yêu lại
tìm đến bên em để muộn phiến
ta có một ngàn ngày hạnh phúc
tìm về để nhớ nhớ, quên quên