Bánh quê mình nhiều lắm
Tự ngày xửa, ngày xưa
Từ thứ dân đến vua
Tất cả đều…thích bánh.

Nếu xếp theo danh tánh
Bánh tổ kể đầu tiên
Một thức bánh thảo hiền
Từ gạo nếp, đường, đậu.

Có phải là Tổ Mẫu
Lo lắng năm mươi con
Làm nên thức bánh ngon
Thay lương khô lót dạ?

Hay bước chân khai phá
Những người con chốn xa
Nhớ đất tổ quê cha
Bánh làm ra như thế?

Hoặc Quang Trung đại đế
Lòng không dứt băn khoăn
Lương thực binh sĩ ăn
Dân sẻ chia tấm bánh?

Thêm chuyện kể rành rạnh:
Theo chân người Minh Hương
Bánh “lùng kú” tha phương
Lột xác thành bánh tổ?

Luận bàn từ kim cổ
Bao truyền thuyết trải qua
Đều ý nghĩa sâu xa
Đáng cho đời suy gẫm.