Sắc hồng phơn phớt: muồng hoa đào!
Chim về gọi nắng mấy tầng cao
Gió lay hoa rụng thềm sương cũ
Đọng lại trong tôi những ngọt ngào!