Kìa sắc hoa vàng ngọt nắng hanh
Đài trang chuỗi chuỗi lả lơi mành
Hoàng yến rộn ràng khoe áo lụa
Có khoảng trời mát rượi hồn anh.