Những đoá hoa xinh phớt sắc đào
Hồng hào trong nắng sớm lao rao
Những ngày nghỉ học men bờ cỏ
Hái ké hoa đào vui biết bao!