Nếu anh có về nơi chốn cũ
Nhặt dùm tôi nhé cánh hoa sim
Và gửi hộ tôi lời nhắn nhủ:
- Màu hoa kỉ niệm mãi trong tim!