Nhớ quê đâu chỉ có mình ta
Râm bụt cùng chung tâm trạng mà
Ngóng phía trời xa thầm ước nguyện
Gặp bao bè bạn, gặp quê nhà!

4-9-2021