Hương thơm ngan ngát trời đêm,
Tinh khôi cánh trắng bên thềm đợi trăng.
Khẽ khàng, ngọn gió khẽ khàng,
Sợ làm đau cụm hoa đang thập thò.