Rạo rực vườn ai mai chớm nở
Sắc vàng óng ả rộn ràng xuân
Bên cội mai vàng em hớn hở
Khoe vàng áo lụa với tình quân.