Em còn tên huệ hoà bình,
Cây xanh, lá đẹp, hoa xinh đề huề.
Thanh lọc không khí khỏi chê,
Chút hoà khí cũng theo về cùng hoa.