Lộc vừng đỏ rực kiêu sa,
Thõng buông chuỗi chuỗi rèm hoa tặng đời.
Hương nồng theo gió lả lơi,
Đêm tàn, hoa rụng tơi bời trước sân.