Mỏng manh cánh lụa bao màu lạ
Kết lại thành hoa tặng đất trời
Đàn bướm xôn xao: “Ồ! Đẹp quá!
Hoa thật hay là hoa giấy thôi?”