Nhặt hoa cơm nguội trong chiều muộn
Thương sắc tím phai của một thời
Có người lặng lẽ khi chiều xuống
Kết vòng hoa nhỏ tặng riêng tôi.