Một góc trời quê rực sắc hồng
Ô môi bung cánh buổi tàn đông
Ơi cô thôn nữ xin dừng bước
Đọ thử cùng hoa sắc má hồng!