Đậu rồng nhà tớ lạ lùng chưa?
Phun phún vòi non suốt bốn mùa
Tìm quất, tìm quanh không thấy trái
Thôi đành hái lá, gỡ bàn thua!

27.8.2021