Đồng Sĩ Bình ơi! Đồng Sĩ Bình,
Một người yêu nước đã hy sinh.
Thương ai tuổi trẻ gan bằng đấu,
Xét kẻ lòng son chí chửa thành.
Cô Trúc mây lồng, trăng vặc vặc,
Mịch hà sóng gợn, nước xanh xanh.
Thân anh dù nát, anh đâu nại,
Trách nhiệm mong tròn lũ hậu sanh.


1934

Đồng Sĩ Bình (22/9/1904 - 14/7/1934) là nhà cách mạng Việt Nam.