Mây hết, mưa tan, vầng nhật tươi,
Bầu thu yên ả mênh mông phơi.
Tán vàng, cúc rậm vàng che lối,
Lạch biếc, ao ngang nước nhuộm trời.
Vạn khoảnh bãi gò làn lóng lánh,
Ngàn nhà thôn xóm khói chơi vơi.
Một thu trong trẻo một thu đẹp,
Giỡn nước, lên lầu, ruổi ngựa thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.