23.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/04/2016 08:19 bởi hongha83
Bùi Phổ 裴普 (1443-?) người xã Lê Xá, huyện Nghi Dương, đạo Hải Dương (nay thuộc tỉnh Nam Định). Năm 25 tuổi, đỗ Chính tiến sĩ khoa Đinh Mùi Hồng Đức thứ 18 (1487). Khoa ấy có 16 người đỗ tiến sĩ, trong đó có Nguyễn Đức Huấn, Nguyễn Bảo Khuê, Ngô Hoan, Đoàn Huệ Nhu, Đỗ Thuần Thông, sau này tham gia Hội Tao Đàn. Sau Bùi Phổ làm quan đến Hàn lâm viện hiệu lý.

Tác phẩm:
1. Quỳnh uyển cửu ca, đồng tác giả, hoạ đủ 9 bài
2. Bài vãn: Quang Thục Hoàng Thái hậu
3. Bài vãn: Thánh Tông Thuần Hoàng đế