NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước hòa bình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình dân quân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần
TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......đớn vì Bác như cha
XÓT .......xa Đại Tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người về chốn thu không
THƯƠNG ....người thủ lĩnh chiến công lẫy lừng...!!
ĐẠI …….đoàn kết mãi không ngừng
TƯỚNG - quân lớn mạnh trùng hưng nước nhà
VÕ …….học cùng chí cao xa
NGUYÊN…….lòng cứu nước, hát ca khải hoàn
GIÁP …….trên người vẫn chưa tàn
KÍNH …….trọng độc lập đập tan quân thù
YÊU …….quý đồng chí - chiến khu
TRƯỜNG …….kỳ kháng chiến không từ gian lao
TỒN.......tại mãi cùng trời sao
VỚI.....dân với nước Người nào sánh hơn?
NHÂN.....tâm tài đức mãi còn
DÂN......mình yêu Bác biết ơn muôn đời....