(Tặng anh Nam Khánh và các đồng đội cựu kháng chiến)

Vì Nhân Dân quên mình
Lời nguyện ấy trọn tâm thành ta hát
Tận tụy một đời mấy cuộc trường chinh

Vì Nhân Dân quên mình
Có thằng chỉ hót trên đầu lưỡi
Mượn tử thi đồng đội
Len lén lộn sòng leo tót ngôi vinh

Vì Nhân Dân quên mình
Sau dặm dài bách thắng
Chẳng lẽ trở về toàn quân ngậm đắng
Khom mình chào trò xiếc gian manh ?

Không!
Không!
Không!
Vì Nhân Dân quên mình
Quyết lộn trái lũ quên mình đầu lưỡi

Lộn trái
Lũ quên mình đầu lưỡi!


(Đà Lạt 23-9-2004, Kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến)