Nhớ một sớm nao
Tôi vừa trở dậy,
Bõng nghe tiếng máy
Ngoài xa vọng vào.
Máy cày sình sịch
Đang đi về làng,
Chao ôi là thích!
Tiếng máy vang vang...
Máy tiến ra đồng,
Đường cày thẳng tắp
Đỏ dài luống đất
Vạch đến chân trời.
Bây giờ có ai
Hỏi: “Thích gì nhất?”
Tôi khắc trả lời:
- Thích lái “trâu sắt”!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]