- Ðường thơ này lắm truân chuyên
Mà đeo đẳng mãi tới niên kiếp nào ?

- Lắm truân chuyên lắm ngọt ngào
Một dòng lật tẩy, Thiên tào đủ vui.


(1997)