Ta cùng bạn quen nhau đã lâu,
Khi thơ lưng túi, rượu lưng bầu.
Trời đất yêu ta, ta ở lại,
Non sông nhớ bác, bác đi đâu?


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994