Không như quan trước loại tham lam,
Trong phủ nhờ ông được sự yên.
Khẩn đất, nghèo hèn khuyên học tập,
Giấy nhân chùa miếu sửa sang thêm.
Với nhà hiếu nghĩa người tôn kính,
Vì nước thanh liêm xã dựng đền.
Quan, Thái tới nay hương khói phụng,
Thừa Thiên vô cớ bước theo tiên.

tửu tận tình do tại