Hai mươi năm trước buổi xuân hồi
Phong cảnh đồn Lâm ngẫm cũng vui
Phố xá rộn ràng Tây đá lính
Ngàn dâu khúc khích đĩ ve bồi
Đỉnh rừng mây đuổi trăng thua chạy
Mặt sóng thuyền neo lửa tập bơi
Bỗng chó xua ma, gà rủa cáo
Đầu làng tiếng khóc: mẹ sinh tôi


1932

Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004