Tặng Ng.

Sinh người hà tất lại sinh ông
Thầy chẳng nên thầy thợ cũng không
Hai bữa nếm toàn cơm phụ mẫu
Góc đòi bàn mảnh chuyện tây đông
Theo voi đã chán nhai đầu mía
Há miệng đương nằm đợi gốc sung
Chợt vẳng xa nghe thằng bị gậy
Rủ đi... ăn vạ với non sông


1941

Nguồn: Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004